Studia Theologica Pentecostalia

Tytuł czasopisma – Studia Theologica Pentecostalia – wynika z przekonania, że ruch zielonoświątkowy z racji istnienia od ponad stu lat i dynamicznego rozwoju domaga się naukowej refleksji, do której chcemy zaprosić na łamach niniejszej cyklicznej publikacji nie tylko badaczy utożsamiających się z ruchem zielonoświątkowym, ale także tych wszystkich, którzy są nim zainteresowani, choć sami reprezentują inne tradycje teologiczne. Wyrażamy nadzieję, że STP stanie się forum wymiany myśli naukowej wokół zaganień związanych z pentekostalizmem.

POBIERZ ARTYKUŁY 'STUDIA THEOLOGICA PENTECOSTALIA’

ikona

dla autorów:

Informacje wstępne

„Studia Theologica Pentecostalia” jest polskim czasopismem naukowym wydawanym przez Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną w Warszawie. Do publikacji artykułów na łamach naszego czasopisma zapraszamy wszystkich autorów z tytułem naukowym (minimum magisterskim). Redakcja przyjmuje jedynie teksty niepublikowane, przesłane drogą elektroniczną. Artykuł przed publikacją recenzowany jest przez dwóch niezależnych specjalistów. Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia tekstu na kolejny rok, zmianę tytułu i skróty po konsultacji z autorem. Redakcja nie wypłaca honorarium za publikację, autorzy dostają 1 egz. numeru, w którym ukazał się ich tekst.

Zasady przygotowania artykułu

Tekst od strony formalnej powinien spełniać kryterium długości około 1 arkusza wydawniczego, tj. 40 000 znaków (ze spacjami), powinien być zaopatrzony w abstract w języku angielskim (ok. 200 słów) W notę o autorze: imię, nazwisko, stopień naukowy, reprezentowany ośrodek naukowy, zainteresowania badawcze, ważniejsze publikacje, adres e-mailowy przeznaczony do korespondencji zawodowej. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12 pkt. z interlinią 1,5 wiersza i być wyjustowany. Wszelkie inne formatowania – odstępy między akapitami, wcięcia, incicjały, marginesy należy ograniczyć do minimum.

Zasady tworzenia przypisów

Książka (wydawnictwo zwarte)
1 M. Kamiński, Kościół Zielonoświątkowy w Polsce w latach 1988-2008, Studium historyczno-ustrojowe, Warszawa 2012, s.72.

Rozprawa w książce (wydawnictwie zwartym)
1 Leszek Jańczuk, Spór o jedność literacką Apokalipsy na przełomie XIX i XX w., [w:] Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin, red. Waldemar Chrostowski, Warszawa 2011, s. 177-193.

Artykuły w czasopiśmie naukowym lub periodyku publicystycznym
1 Edward Czajko, Zielonoświątkowcy po prostu, „Studia Theologica Pentecostalia” 2013, t. 1, s. 65-74.

2 S. Lotta [pseudonim M. Czajko], Z Chrystusem przez życie, „Chrześcijanin” 1981, nr 6, s. 20-24.

Źródło internetowe
1 Ch. Armstrong, Christian History Corner: How John Wesley Changed America, „Christianity Today magazine” 2003, http://www.christianitytoday.com/ct/2003/juneweb-only/6-16-53.html [dostęp 25.05.2013 r.]

Pozostałe zasady

Jeżeli przywołujemy po raz kolejny dzieło jednego autora, to pełny przypis stosujemy tylko w pierwszym przypadku, w każdym kolejnym podajemy tylko >Imię Nazwisko, Pierwsze słowa tytułu…, dz. cyt, stronę.<

Jeżeli przywołujemy dane dzieło drugi raz z rzędu, za drugim razem stosujemy >Tamże, str.<

Cytaty które nie przekraczają dwóch linijek umieszczamy w akapicie bez kursywy, ale z cudzysłowem. Cytaty przekraczające dwie linijki składamy w oddzielnym akapicie bez kursywy, czcionka 10 pkt.

Cytaty biblijne podajemy za Biblia Tysiąclecia: Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt, Joz, Sdz, Rt, 1-25m, 1-2Krl, 1-2Krn, Ezd, Ne, Est, Hi, Ps, Prz, Kzn, Pnp, lz, Jr, Tr, Ez, Dn, Oz, JI, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, Sof, Ag, Za, MI, Mt, Mk, Łk, J, Dz, Rz, 1-2 Kor, Ga, Ef, Flp, Kol, 1-2Tes, 1-2Tm, Tt, Flm, Hbr, Jk, 1-2P, 1-3), Jud, Ap

ikona

Dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do dodania tego czasopisma do zbiorów elektronicznych czasopism znajdujących się w zasobach danej biblioteki akademickiej czy powszechnej.

ikona

Prenumerata

Jeśli chcą Państwo zaprenumerować nasze czasopismo prosimy o wysłanie zamówienia na adres sekretariat@wsts.edu.pl. Koszt jednego egzemplarza w prenumeracie to 15 zł.

ikona

Zespół redakcyjny

dr Tomasz Józefowicz (redaktor naczelny)
dr Leszek Jańczuk (zespół redakcyjny)
dr Marek Kamiński (zespół redakcyjny)
dr Piotr Karaś (zespół redakcyjny)
dr hab. Jan Mironczuk (zespół redakcyjny)

ikona

Lista recenzentów

Tu jeszcze sprawdzam, czy ta lista ma być

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz bezpośrednio na irk@wsts.edu.pl lub napisz wiadomość tutaj, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.